สถิติการใช้งาน

ปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง
(ประชุม) (อบรม) ทั้งหมด
ทั้งหมด 115 22 137
2565 22 3 25
2564 45 17 62
2563 47 2 49
0 1 0 1
ปีงบประมาณ จำนวนเผู้ใช้งาน
(ในกรมอนามัย) (นอกกรมอนามัย) ทั้งหมด
ทั้งหมด 2,237 522 2,759
2565 407 280 687
2564 1,121 215 1,336
2563 709 27 736
ปีงบประมาณ
# หน่วนงาน จำนวนเรื่อง
(ประชุม) (อบรม) ทั้งหมด
ทั้งหมด 115 22 137
1. กองแผนงาน 52 3 55
2. สำนักงานเลขานุการกรม 17 1 18
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 17 0 17
4. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 12 15
5. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 0 6
6. สำนักโภชนาการ 4 0 4
7. กองการเจ้าหน้าที่ 4 0 4
8. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 2 2 4
9. สำนักทันตสาธารณสุข 3 0 3
10. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 0 2
11. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 1 2
12. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 1 1 2
13. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 2 0 2
14. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 0 1
15. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 0 1 1
16. กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 1 1