รายละเอียดการประชุม : การประชุมเพื่อพัฒนาระบบคัดกรอง ส่งต่อ และรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากในระดับเขตสุขภาพ ครั้งที่1/2563

รหัสงาน 45
วันที่ประชุม 25 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904489
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ กรุณานำหนังสือขออนุมัติการเดินทางฉบับจริงมาในวันประชุมเพื่อเป็นเอกสารแนบเบิกค่าเดินทาง

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร