รายละเอียดการประชุม : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสงาน 215
วันที่ประชุม 20 เมษายน. 2565
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข 025904283
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 20 เมษายน. 2565

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร