รายละเอียดการประชุม : การประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

รหัสงาน 212
วันที่ประชุม 5 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 - 16.30 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904230, 0969404999
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ โปรดตอบรับภายในวันที่ 29 เม.ย. 65 (เข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ 2 ท่าน)

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร