รายละเอียดการประชุม : การประชุมหารือพิจารณารายละเอียดร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านผ่านระบบVideo Conference 1/2565

รหัสงาน 206
วันที่ประชุม 29 ธันวาคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี
อาคาร / ชั้น อาคาร 3 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 0821766152
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร