รายละเอียดการประชุม : การประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

รหัสงาน 196
วันที่ประชุม 10 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
สถานที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference)
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904230, 0969404999
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ โปรดตอบรับภายในวันที่ 5 พ.ย. 64 (เข้าร่วมประชุมหน่วยงานละ 2 ท่าน)

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร