รายละเอียดการประชุม : ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 ฉบับปรับปรุงในช่วงครึ่งแผนหลัง พ.ศ. 2565 - 2566

รหัสงาน 193
วันที่ประชุม 23 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. - 14.00 น.
ห้องประชุม ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร และ Web Conference
อาคาร / ชั้น อาคาร 4 ชั้น 5
สถานที่ สำนักโภชนาการ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904792
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 23 กันยายน 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร