รายละเอียดการประชุม : ประชุมทบทวความครอบคลุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)(ตามWorksheet1)

รหัสงาน 185
วันที่ประชุม 24 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 3
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน สุวรรณา ทิพย์มงคุณ 025904296
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร