รายละเอียดการประชุม : การประชุมปรึกษาหารือยุทธศาสตร์เปิดปะเทศ

รหัสงาน 184
วันที่ประชุม 23 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน นางสาวกานดา สีสังข์ 4284
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร