รายละเอียดการประชุม : การประชุมทบทวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

รหัสงาน 182
วันที่ประชุม 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 4
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน สุวรรณา ทิพย์มงคุณ 025904296 ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง 025904311
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร