รายละเอียดการประชุม : ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

รหัสงาน 181
วันที่ประชุม 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน สุวรรณา ทิพย์มงคุณ 025904296 ว่าที่ร้อยตรีสมพร สมทอง 025904311
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร