รายละเอียดการประชุม : ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) หมายเหตุ 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ของผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจากงบประมาณต้นสังกัด 2. หากหน่วยงานมีพนักงานขับรถยนต์มาด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกรายการ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ) -

รหัสงาน 155
วันที่ประชุม 4 มีนาคม 2564 - 5 มีนาคม 2564
เวลา -
ห้องประชุม -
อาคาร / ชั้น -
สถานที่ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02 590 4311, 4296
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร