รายละเอียดการประชุม : การประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3)

รหัสงาน 144
วันที่ประชุม 5 มกราคม 2564
เวลา 9.30 - 14.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกองแผนงาน
อาคาร / ชั้น ชั้น 4 อาคาร 5
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02 590 4499
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 5 มกราคม 2564

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร