รายละเอียดการประชุม : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 .

รหัสงาน 140
วันที่ประชุม 9 ธันวาคม 2563
เวลา 08.00 - 16.30
ห้องประชุม ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร
อาคาร / ชั้น -
สถานที่ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904803
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร