รายละเอียดการประชุม : เรียนรู้ เข้าใจ ใช้เป็น เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Analytics Tools)

รหัสงาน 135
วันที่ประชุม 21 ธันวาคม 2563 - 22 ธันวาคม 2563
เวลา 08.00 - 16.30
ห้องประชุม
อาคาร / ชั้น
สถานที่ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904053
นัดหมายการเดินทาง สถานที่นัดหมาย าคาร 1 กรมอนามัย / รถออกเวลา : 21 ธ.ค. 2563 เวลา 08.00 น.
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร