รายละเอียดการประชุม : Journal Club ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1/2564

รหัสงาน 120
วันที่ประชุม 28 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30น. - 14.00น.
ห้องประชุม ประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
อาคาร / ชั้น อาคาร 5 ชั้น 3
สถานที่ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 4619, 4288
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ *แก้ไชเปลี่ยนหัวข้อนำเสนอเป็น“การศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตกองทัพภาคที่ 3“ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร