รายละเอียดการประชุม : การเงินการคลังภาครัฐ และข้อควรระวังความผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสงาน 118
วันที่ประชุม 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 8.30 - 16.00
ห้องประชุม ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
อาคาร / ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 และชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 02-590-4104
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ให้ตอบรับเข้าร่วมก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร