รายละเอียดการประชุม : การประชุมคณะทำงาน AD Hoc ครั้งที่ 4/2564

รหัสงาน 103
วันที่ประชุม 20 สิงหาคม 2563
เวลา 14.30 - 15.30
ห้องประชุม ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร / ชั้น อาคาร 2 ชั้น 2
สถานที่ กรมอนามัย
เบอร์ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 025904089
นัดหมายการเดินทาง -
หมายเหตุ -

สถานะการตอบรับเข้าร่วมการประชุม ระบบจะปิดการตอบรับภายในวันนี้

ตอบรับเข้าร่วม
สถานะตอบรับเข้าร่วมแล้ว
เอกสาร

เอกสาร

ประกอบการประชุม

ดูเอกสาร